Wat is een punt van orde Tweede Kamer?

Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer (kortweg: RvOTK, soms RVOTK) bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden.

Hoeveel moties zijn er dit jaar in de Tweede Kamer ingediend?

Jaarlijks dienen de leden van de Tweede Kamer enkele honderden moties in, waarvan minder dan de helft wordt aangenomen. In 2018 zijn het meeste aantal moties ooit ingediend. Er werd gestemd over maar liefst 4141 moties….Tweede Kamer.

Jaar Aantal moties
2009 2616
2010 1734
2017 2471
2018 4141

Hoe heet het gebouw van de koning?

Sedert 1904 wordt in de Ridderzaal jaarlijks een Verenigde Vergadering der Staten-Generaal gehouden waarin de koning(in) de troonrede uitspreekt. Sinds 1848 (met onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog) wordt daarmee op de derde dinsdag van september het parlementaire vergaderjaar geopend (Prinsjesdag).

Wat is een voorstel van orde?

In een voorstel van orde wordt een voorstel verwoord om bijvoorbeeld de agenda, spreektijd of de sprekersvolgorde te veranderen. Bewindslieden, kunnen formeel geen ordevoorstel doen, maar kunnen wel een advies over de vergaderorde voorstellen aan de Kamervoorzitter.

Wat is de taak van de voorzitter van de Tweede Kamer?

Net als alle andere leden van de Tweede Kamer neemt ook de voorzitter deel in de stemmingen van de Kamer. Naast het leiden van de vergaderingen vertegenwoordigt de voorzitter ook de Tweede Kamer als geheel, bijvoorbeeld bij ceremonies en bij bezoek van buitenlandse staatshoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Wat is het recht van motie?

Recht om moties in te dienen Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen.

Wat houdt het recht van motie in?

Een motie van wantrouwen jegens een of meer bestuursleden (of het gehele bestuur) is een motie die dient om het vertrouwen in de betreffende bestuursleden op te zeggen. Een dergelijke motie is niet tegen de bewindspersoon gericht, maar tegen het beleid. Aanname ervan leidt niet altijd tot aftreden.